Yapılan son dakika açıklaması ile Siirt Üniversitesi sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu. En az lise mezunu temizlik personel alımı başvuru şartları açıklandı. İş arayan binlerce vatandaşl sözleşmeli personel alım ilanlarını yakından incelemeye devam ederken Siirt Üniversitesi duyurdu!

Siirt Üniversitesi tarafından yapılan açıklama doğrultusunda personel alımı yapılacağı duyurulurken üniversite duyurusunda  "Üniversitemize 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın" ifadelerine yer verdi. 

ALIM YAPILACAK KADROLAR BELLİ OLDU!

Siirt Üniversitesi tarafından yapılacak alım kadroları belirtildi. Alım yapılacak kadrolar şu şekilde açıklandı;

  • 1 Veteriner Hekim,
  • 1 Bilgisayar Teknisyeni, 
  • 1 Sağlık Teknikeri (Tıbbi Görüntüleme) 
  • 1 Elektrik Teknikeri,
  • 1 Sıhhi Tesisat Teknikeri, 
  • 1 Laborant, 
  • 1 Büro Personeli,
  • 2 Destek Personeli, (Temizlik Görevlisi)
  • 16 Destek Personeli, (Hayvan Bakıcısı)
  • 6 Koruma ve Güvenlik Görevlisi

BAŞVURU ŞARTLARI AÇIKLANDI!

Yapılacak alımda adaylardan istenen başvuru şartları belirtildi. Başvuru Şartları şu şekilde yer aldı;

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A maddesinde belirtilen şartları taşımak,
3. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu ve benzeri
durumu bulunmamak,
4. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak,
5. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,
6. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
7. Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini
aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
8. Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması sonucunun olumlu olması,
9. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
olmak.
10. İlanın Resmî Gazete’de yayınlandığı tarihten önce istenen belge ve sertifikalara sahip
olmak,
11. Başvuracak adayların durumunun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4.
Maddesinin (B) fıkrasında yer alan, ‘’Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına
aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi
içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri
halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel
pozisyonlarında istihdam edilemezler.’’ hükmüne uygun olması

ÖZEL ŞARTLAR

Personel alımında belirtilen özel şartları ise şu şekilde açıklandı;

Personel alımı özel şartları şu şekilde:

B.1- VETERİNER HEKİM
1. Veteriner Fakültesi mezunu olmak,
2. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak,
3. 01.01.1987 ve sonrası doğumlu olmak,
4. Suni tohumlama belgesine sahip olmak, Deney Hayvanları Kullanım Sertifikasına sahip
olmak, Laboratuvar Yönetimi Eğitimi Sertifikasına sahip olmak,
5. Üniversitemiz Küçükbaş Hayvanlarda Sperma Üretim Merkezinde görevlendirilecektir.
Bağlı bulunduğu üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen iş ve işlemleri yapmakla yükümlüdür.
B.2- BİLGİSAYAR TEKNİSYENİ
1. Ortaöğretim Kurumlarının Bilgisayar Bölümü mezunu olmak.
2. 2020 yılında gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS-B) katılmış
olmak ve KPSS Ortaöğretim P94 puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak,
3. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak,
4. 01.01.1987 ve sonrası doğumlu olmak.
5. Üniversitemiz Hayvan Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinde
görevlendirilecektir. Bağlı bulunduğu üst yönetici/yöneticileri tarafından verileniş ve işlemleri
yapmakla yükümlüdür.

Avrupa Vatandaşlığının Yolunu Açan Portekiz Golden Visa Nedir? Avrupa Vatandaşlığının Yolunu Açan Portekiz Golden Visa Nedir?

B.3- SAĞLIK TENİKERİ (TIBBİ GÖRÜNTÜLEME)
1. Yükseköğretim Kurumlarının Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Ön lisans Programından
mezun olmak,
2. 2022 yılında gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS-B) katılmış
olmak ve KPSS Ön lisans P93 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,
3. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak,
4. 01.01.1987 ve sonrası doğumlu olmak,
5. Üniversitemiz Hayvan Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinde
görevlendirilecektir. Bağlı bulunduğu üst yönetici/yöneticileri tarafından verileniş ve işlemleri
yapmakla yükümlüdür.
B.4-ELEKTRİK TEKNİKERİ
1. Yükseköğretim Kurumlarının Elektrik-Elektronik Teknolojisi Ön Lisans Programından
mezun olmak,
2. 2022 yılında gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS-B) katılmış
olmak ve KPSS Ön lisans P93 puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak,
3.Askerlik hizmetini yapmış olmak,
4. 01.01.1987 ve sonrası doğumlu olmak,
5. Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
6. Üniversitemiz Hayvan Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi ve/veya Küçükbaş
hayvanlarda Sperma Üretim Merkezi ve müştemilatında görevlendirilecektir. Bu pozisyonda vardiyalı çalışma sistemi uygulanabilir. Elektrik-elektronik ile ilgili bakım-onarım, tadilat, montaj
ve bağlı bulunduğu üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen iş ve işlemleri yapmakla
yükümlüdür.
7. Sadece Erkek adaylar başvuru yapabilir.

B.5- SIHHİ TESİSAT TEKNİKERİ
1. Yükseköğretim Kurumlarının Yapı Tesisat Teknolojisi veya Doğalgaz ve Tesisatı
Teknolojisi Ön Lisans alanından mezun olmak,
2. 2022 yılında gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS-B) katılmış
olmak ve KPSS Ön lisans P93 puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak,
3. Askerlik hizmetini yapmış olmak,
4. 01.01.1987 ve sonrası doğumlu olmak,
5. Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak,
6. Üniversitemiz Hayvan Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi ve/veya Küçükbaş
hayvanlarda Sperma Üretim Merkezi ve müştemilatında görevlendirilecektir. Bu pozisyonda
vardiyalı çalışma sistemi uygulanabilir. Sıhhi Tesisat ile ilgili bakım-onarım, tadilat, montaj ve
bağlı bulunduğu üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen iş ve işlemleri yapmakla yükümlüdür.
7. Sadece Erkek adaylar başvuru yapabilir.
B.6- LABORANT
1. Yükseköğretim Kurumlarının örgün eğitim veren Laborant ve Veteriner Sağlık
Programı Ön lisans alanından mezun olmak,
2. 2022 yılında gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS-B) katılmış
olmak ve KPSS Ön lisans P93 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,
3. Askerlik hizmetini yapmış olmak

4.01.01.1987 ve sonrası doğumlu olmak,
5. Deney hayvanları kullanım sertifikasına sahip olmak.
6. Üniversitemiz Hayvan Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi ve/veya Küçükbaş
hayvanlarda Sperma Üretim Merkezi ve müştemilatında görevlendirilecektir. Görevlendirildiği
alandaki hayvanların bakımından ve ortamın temizliğinden sorumludur. Bu pozisyonda vardiyalı
çalışma sistemi uygulanabilir. Bağlı bulunduğu üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen iş ve
işlemleri yapmakla yükümlüdür.
B.7-BÜRO PERSONELİ
1. Yükseköğretim Kurumlarının İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi lisans
programlarından birinden mezun olmak,
2. 2022 yılında gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS-B) katılmış
olmak ve KPSS Lisans P3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,
3. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak,
3. 01.01.1987 ve sonrası doğumlu olmak,

4. Tıbbi Sekreterlik ve Hasta Kabul Danışmalığı Eğitimi sertifikasına sahip olmak,
5.Üniversitemiz Hayvan Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinde görevlendirilecektir.
Bağlı bulunduğu üst yönetici/yöneticileri tarafından verileniş ve işlemleri yapmakla yükümlüdür.
B.8- DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK GÖREVLİSİ)
1. Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir bölümünden mezun olmak,
2. 2020 yılında gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS-B) katılmış
olmak ve KPSS Ortaöğretim P94 puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak,
3. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak,
4. 01.01.1987 ve sonrası doğumlu olmak,
5.Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak,
6. Üniversitemiz Hayvan Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi ve/veya Küçükbaş
hayvanlarda Sperma Üretim Merkezi ve müştemilatında görevlendirilecektir. Bu pozisyonda
vardiyalı çalışma sistemi uygulanabilir. Bağlı bulunduğu üst yönetici/yöneticileri tarafından
verilen iş ve işlemleri yapmakla yükümlüdür.
B.8- DESTEK PERSONELİ (HAYVAN BAKICISI)
1. Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir bölümünden mezun olmak,
2. 2020 yılında gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS-B) katılmış
olmak ve KPSS Ortaöğretim P94 puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak,
3. Askerlik hizmetini yapmış olmak,
4. Hayvan bakımı ve hayvan barınakları temizliği hizmetlerinde görev yapmaya engel
herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak.,
5. 01.01.1987 ve sonrası doğumlu olmak,
6.Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak,
7.Traktör kullanabilme ehliyetine sahip olmak.
8. Üniversitemiz Hayvan Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi ve/veya Küçükbaş
hayvanlarda Sperma Üretim Merkezi ve müştemilatında görevlendirilecektir.
9. Sadece Erkek adaylar başvuru yapabilir.
B.8- DESTEK PERSONELİ (KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ)
1. Yükseköğretim Kurumlarının Özel Güvenlik Programı Ön lisansı mezunu olmak,
2. Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik görevlisi
kimlik kartına sahip olmak,
3. 2022 yılında gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS-B) katılmış
olmak ve KPSS Önlisans P93 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,
4. Askerlik hizmetini yapmış olmak,
5. Görev yapmaya engel herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak,
6. 01.01.1987 ve sonrası doğumlu olmak,
7. 24 saat esasına göre vardiyalı ve iç/dış mekânda çalışmasına engel durumu olmamak,
8. Boyunun 170 cm’den kısa olmaması, kilosunun ise cm cinsinden boy uzunluğunun son
iki rakamından 15’ten fazla, 13’ten az olmaması gerekmektedir. (Örneğin boy uzunluğu 170 cm
ise kilosu en fazla 70+15: 85 kg ve en az 70-13:57 kg olmalıdır.
9. Üniversitemiz Hayvan Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi ve/veya Küçükbaş
hayvanlarda Sperma Üretim Merkezi ve müştemilatında görevlendirilecektir.
10. Sadece Erkek adaylar başvuru yapabilir.

BAŞVURU YERİ

Alımların Siirt Üniversitesi - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı adresi üzerinden  8 ile 22 Kasım tarihleri arasında yapılacağı belirtildi.