HABERİYAKALA

T
  • °C
  • 18,55 %0.16
  • 18,05 %0.16
  • 983,27 %-0.43
  • 3.192,47 %-0.18
  • 19.289 %1
  • 1.315 %0.8